TRANSPARÈNCIA INSTITUCIONlAL

Resolucions administratives i judicials

Interlocutòria aclaridora de la sentència núm. 140/2022

 • Procediment ordinari 73/2021 E
 • Matèria: Responsabilitat patrimonial
 • Part demandada: Ajuntament de Torelló

Sentència núm. 140/2022

 • Procediment ordinari 73/2021 E
 • Matèria: Responsabilitat patrimonial
 • Part demandada: Ajuntament de Torelló

Sentència núm. 2/2022

 • Recurs de cassació 11/2021
 • Part actora: Ajuntament de Torelló

→ Sentència núm. 336/2021

 • Procediment ordinari 62/2020 B
 • Matèria: Responsabilitat patrimonial
 • Part demandada: Ajuntament de Torelló

→ Sentència núm. 306/2021

 • Procediment abreujat 96/2020 E
 • Matèria: Qüestions de personal
 • Part demandada: Ajuntament de Torelló/Diputació de Barcelona

→ Sentència núm. 323/2021

 • Procediment abreujat 310/2019 F1
 • Matèria: Responsabilitat patrimonial
 • Part demandada: Ajuntament de Torelló

→ Sentència núm. 309/2020

 • Procediment abreujat 120/2020 M1
 • Matèria: Responsabilitat patrimonial
 • Part demandada: Ajuntament de Torelló

→ Sentència núm. 51/2021

 • Procediment abreujat 50/2020 J
 • Matèria: Trànsit
 • Part demandada: Ajuntament de Torelló

PLA ANTIFRAU

Informació relativa al delegat de protecció de dades

Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics

Informació sobre els acords de ple que autoritzen segones activitats professionals a l’àmbit públic i privat dels empleats públics i membres electes de la Corporació amb dedicació exclusiva o parcial.