TRANSPARÈNCIA INSTITUCIONlAL

Informació relativa al delegat de protecció de dades

Cost efectiu dels serveis

Informació sobre els acords de ple que autoritzen segones activitats professionals a l’àmbit públic i privat dels empleats públics i membres electes de la Corporació amb dedicació exclusiva o parcial.

Atenent a aquesta normativa en el quadre adjunt es mostra el PMP (període mig de pagament a proveïdors), calculat des de la data de registre de factura fins al pagament efectiu, sens perjudici que quan es desenvolupi la normativa s’ajusti el càlcul.