PRESSUPOSTOS MUNICIPALS

Pressupostos 2021

Modificacions del pressupost

Pressupostos 2020

Bases d’execució del pressupost

Execució trimestral del pressupost 2020

Modificacions del pressupost

Plantilla de personal, relació de llocs de treball, retribucions, dietes i locomocions personal 2020

Actualment, l’Ajuntament de Torelló no té cap càrrec directiu ni cap càrrec de confiança.

Pressupostos 2019

Execució trimestral del pressupost

Modificacions del pressupost

Plantilla de personal, relació de llocs de treball, retribucions, dietes i locomocions personal 2019

Actualment, l’Ajuntament de Torelló no té cap càrrec directiu ni cap càrrec de confiança.

Pressupost detallat 2019

Retribucions dels directius beneficiaris de subvencions

Pressupostos 2018

Execució trimestral del pressupost

Modificacions del pressupost

Plantilla de personal, relació de llocs de treball, retribucions, dietes i locomocions personal 2018

Actualment, l’Ajuntament de Torelló no té cap càrrec directiu ni cap càrrec de confiança.

Informació semestral en relació al nombre de llocs de treball reservats a personal

Pressupost detallat 2018

Pressupostos 2017

Execució trimestral del pressupost

Modificacions del pressupost

Plantilla de personal, relació de llocs de treball, retribucions, dietes i locomocions personal 2017

Actualment, l’Ajuntament de Torelló no té cap càrrec directiu ni cap càrrec de confiança.

Informació semestral en relació al nombre de llocs de treball reservats a personal

Pressupostos 2016

Execució trimestral del pressupost

Modificacions del pressupost

Plantilla de personal, relació de llocs de treball, retribucions, dietes i locomocions personal 2016

Actualment, l’Ajuntament de Torelló no té cap càrrec directiu ni cap càrrec de confiança.

Informació semestral en relació al nombre de llocs de treball reservats a personal