PRESSUPOSTOS MUNICIPALS

Pressupost 2022

Pressupost 2021

Execució trimestral del pressupost 2021

Modificacions del pressupost

Plantilla de personal, relació de llocs de treball, retribucions, dietes i locomocions personal 2021

Actualment, l’Ajuntament de Torelló no té cap càrrec directiu ni cap càrrec de confiança.

Pressupost 2020

Bases d’execució del pressupost

Execució trimestral del pressupost 2020

Modificacions del pressupost

Liquidació del pressupost

Plantilla de personal, relació de llocs de treball, retribucions, dietes i locomocions personal 2020

Actualment, l’Ajuntament de Torelló no té cap càrrec directiu ni cap càrrec de confiança.

Pressupost 2019

Execució trimestral del pressupost

Modificacions del pressupost

Plantilla de personal, relació de llocs de treball, retribucions, dietes i locomocions personal 2019

Actualment, l’Ajuntament de Torelló no té cap càrrec directiu ni cap càrrec de confiança.

Pressupost detallat 2019

Pressupost 2018

Execució trimestral del pressupost

Modificacions del pressupost

Plantilla de personal, relació de llocs de treball, retribucions, dietes i locomocions personal 2018

Actualment, l’Ajuntament de Torelló no té cap càrrec directiu ni cap càrrec de confiança.

Informació semestral en relació al nombre de llocs de treball reservats a personal eventual

Pressupost detallat 2018

Pressupost 2017

Execució trimestral del pressupost

Modificacions del pressupost

Plantilla de personal, relació de llocs de treball, retribucions, dietes i locomocions personal 2017

Actualment, l’Ajuntament de Torelló no té cap càrrec directiu ni cap càrrec de confiança.

Informació semestral en relació al nombre de llocs de treball reservats a personal eventual

Pressupost 2016

Execució trimestral del pressupost

Modificacions del pressupost

Plantilla de personal, relació de llocs de treball, retribucions, dietes i locomocions personal 2016

Actualment, l’Ajuntament de Torelló no té cap càrrec directiu ni cap càrrec de confiança.

Informació semestral en relació al nombre de llocs de treball reservats a personal eventual