TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

Cost campanyes institucionals

Cost efectiu dels serveis

Cost efectiu dels serveis (2020)

Cost efectiu dels serveis (2019)

Cost efectiu dels serveis (2018)

Cost efectiu dels serveis (2017)

Cost efectiu dels serveis (2016)

Endeutament

Conjunt de dades que mostra l’evolució de l’endeutament de l’ens local, entenent-se per endeutament financer qualsevol quantitat determinada de diners, o la creació de disponibilitat creditícia, lliurada per un tercer (normalment una entitat financera), a l’entitat local, amb el compromís de retornar‐la en un termini establert mitjançant pagaments periòdics del principal més una retribució amb un tipus d’interès pactat.

Estabilitat i sostenibilitat financera

Compliment dels objectius i nivell d’endeutament

Estabilitat

Sostenibilitat

En compliment de la Disposició Addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en la qual es disposa que transcorregut un mes des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, les administracions públiques publicaran en el seu portal web el seu període mig de pagament a proveïdors. Alhora, la Disposició Final segona apartat tercer de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació de transparència de les administracions.