TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

Cost campanyes institucionals

Cost efectiu dels serveis

Cost efectiu dels serveis (2019)

Cost efectiu dels serveis (2018)

Cost efectiu dels serveis (2017)

Cost efectiu dels serveis (2016)

DEUTE

Estabilitat i sostenibilitat financera

Estabilitat

Sostenibilitat

En compliment de la Disposició Addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en la qual es disposa que transcorregut un mes des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, les administracions públiques publicaran en el seu portal web el seu període mig de pagament a proveïdors. Alhora, la Disposició Final segona apartat tercer de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació de transparència de les administracions.

Atenent a aquesta normativa en el quadre adjunt es mostra el PMP (període mig de pagament a proveïdors), calculat des de la data de registre de factura fins al pagament efectiu, sens perjudici que quan es desenvolupi la normativa s’ajusti el càlcul.

Certificats de ple del període mig de pagament a proveïdors