PLENS DE L'AJUNTAMENT

Composició del consistori

Marçal Ortuño i Jolis 

Núria Montanyà i Tanyà 

Xavier Lozano i Victori 

Elisabet Viñas Villena 

Adrià Jaumira i Molist 

Mercè Faja i Barcons

David Sánchez Valderrama 

Francesc Manrique Aumatell 

Maria Àngels Casals i Font 

Jordi Casanova i Sellarès 

Elena Crespi Asensio 

Jordi Casas i Caritg 

Jordi Rosell Plajats 

Ester Ribas Arbós 

Elisabet Moya Blanch 

Joan Carmona López 

Roser Roma i Corominas

Últim ple municipal

Propera sessió

PREVISIÓ: 28 de novembre de 2022

Ple en directe

Segueix-lo a youtube.torello.cat

Videoactes dels plens

L’Ajuntament, en exercici de les competències d’autoorganització, va aprovar, en la sessió plenària del 2 de maig de 2012, el Reglament Orgànic Municipal, anomenat ROM, on s’especifiquen totes i cadascuna de les matèries del funcionament polític.

El Reglament Orgànic Municipal té per objecte regular l’organització i el règim de funcionament dels òrgans municipals, el seu règim jurídic, les normes procedimentals bàsiques i l’estatut dels membres de la Corporació, en conformitat amb la potestat que a aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 4.1.a) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

PLE MUNICIPAL

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per tots els regidors. El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania en el govern del municipi. En el cas de Torelló, està format per 17 regidors, escollits democràticament en les eleccions municipals, i està presidit per l’alcalde, amb l’assistència del secretari/ària general i l’interventor/a de l’Ajuntament.
El Ple té les competències que li atribueix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en el seu si es desenvolupa el debat polític d’àmbit municipal.

La seva composició, derivada dels resultats de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, és la següent: 7 regidors d’ERC-JpT; 5 de CUP; 3 de JxCAT; i 2 del PSC.

El Ple de Torelló es reuneix amb caràcter ordinari un cop al mes (tret del mes d’agost), habitualment el darrer dilluns de mes, a les 19 hores i a la Sala Noble de Can Parrella. Amb caràcter extraordinari, el Ple també es pot reunir quan així ho disposi l’alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de regidors i regidores. Les sessions són públiques i obertes a l’assistència dels veïns.

L’acta de la sessió plenària és el document solemne en el qual es deixa constància dels temes tractats, debatuts i aprovats per la corporació municipal.

Calendari de sessions

Ordre del dia

Actes de Plens

HIstòric d'actes de plens

Notes informatives dels plens

Resolucions I decrets