REGIDORIES I SERVEIS

SERVEIS MUNICIPALS

CASA ESPONA

Àrees d’alcaldia, registre i oficina d’atenció a la ciutadania (OAC), serveis territorials, activitats, recursos humans, intervenció i tresoreria, comunicació i participació ciutadana. 

EDIFICI LA COOPERATIVA

Seu de les regidories d’educació, promoció econòmica, comerç, turisme, medi ambient i món rural. També acull l’Oficina de Català de Torelló i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. 

L’àrea de promoció econòmica inclou:

 • Polítiques actives d’ocupació
 • Empresa i emprenedoria
 • Viver d’empreses
 • Formació
 • Sòl industrial
 • Noves tecnologies

EDIFICI LA CARRERA

Acull les dependències de les regidories de benestar social i salut pública, a més de l’Oficina d’Habitatge de Torelló.

TORELLÓ JOVE

Seu de la regidoria de joventut i infància.

HOTEL D'ENTITATS JOSEP BARDOLET

Aquest edifici acull les dependències de la regidoria de cultura (1r pis) i de Ràdio Ona (planta baixa). També està destinat a ser seu de diverses entitats i associacions del municipi.

ARXIU MUNICIPAL

PAVELLÓ I SALA POLIVALENT

Equipaments situats a la zona esportiva del municipi.

CASA DE LA VILA

A la Casa de la Vila, situada a la plaça de la Vila, hi ha el departament d’Informàtica municipal i, a la planta baixa, el Jutjat de Pau.

JUTJAT DE PAU

POLICIA LOCAL

ORGANISME DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA (ORGT)

L’Organisme de Gestió Tributària és l’encarregat de recaptar els tributs al municipi. A través de l’enllaç adjunt es pot accedir al pagament telemàtic segur dels vostres impostos, la consulta del calendari fiscal, la domiciliació dels vostres pagaments i d’altres serveis.

SALA NOBLE DE CAN PARRELLA

La Sala Noble és el primer espai que s’ha rehabilitat de la Casa Parrella. Hi està emplaçada la sala de sessions, on es desenvolupen, l’últim dilluns de mes, a les 7 de la tarda, els plens de l’Ajuntament. Les sessions plenàries, on es debaten els temes més importants que afecten el municipi, són obertes a l’assistència de públic. També s’hi celebren actes protocolaris i oficials.

 

CEMENTIRI MUNICIPAL

MERCAT MUNICIPAL DE TORELLÓ

OFICINA D'HABITATGE DE TORELLÓ

L’Oficina d’Habitatge és un servei transversal de finestreta única on la població es pot adreçar per fer tot tipus de consultes sobre el tema de l’habitatge. En aquest sentit, l’Oficina ofereix informació individualitzada, permanent i actualitzada.

Des de l’Oficina Local d’Habitatge es donarà informació i assessorament sobre promocions d’habitatges de protecció pública, tant de compra com de lloguer, a Torelló; alhora que també es farà la tramitació dels ajuts als adquirents. Entre les seves funcions hi ha la gestió integral del parc públic d’habitatges del municipi.

D’altra banda, l’OHT portarà un registre de les persones interessades en algun tipus d’informació referent l’habitatge públic, per llogar, etc., per tal de poder-los assessorar en aquestes matèries. A més també és útil per obtenir informació de les necessitats de la ciutadania de cara a poder dissenyar accions de futur.

Pel que fa a Cèdules d’habitabilitat, des de l’OHT es donarà informació i assessorament sobre els mínims d’habitabilitat i tramitació de cèdules de segona ocupació.

En relació al parc privat d’habitatge, des de l’OHT es porta la gestió de la borsa d’habitatges adscrita a la Xarxa de Mediació per al lloguer social, que consisteix a portar a terme mediació pública en el mercat de lloguer privat per incrementar l’oferta del lloguer a preus moderats, fent de mitjancer entre propietaris, garantint el pagament i rescabalament de danys i llogaters i garantit el lloguer just.

Així, es fa la gestió de la base de dades de llogaters potencials; la localització i captació d’habitatges per llogar; elaboració d’inventaris, contractes i subscripció de pòlisses; seguiment de la relació arrendatària i resolució d’incidències; mobilització d’habitatges desocupats a través de la cessió a Adigsa; i gestió i tramitació d’ajuts als propietaris que ofereixin l’habitatge en lloguer o cessió.

Altres funcions de l’Oficina Local d’Habitatge són la tramitació d’ajuts al pagament del lloguer just de la Generalitat, per a col·lectius amb dificultats; tramitació de l’ajut de la Renda Bàsica d’Emancipació, del Ministeri d’Habitatge. De moment, el que fa referència a rehabilitació està pendent d’implantació i només s’ofereix aquest servei des del Consell Comarcal.

OFICINA DE CATALÀ

El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens públic integrat per la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de cada un dels municipis consorciats, consells comarcals i algunes diputacions. És l’organització que les administracions posen a l’abast de la societat perquè els ciutadans desenvolupin normalment les activitats quotidianes en català.

Des de fa temps a Osona hi ha un Centre de Normalització Lingüística, amb oficines a Vic, Centelles, Manlleu i Torelló, amb la finalitat de fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana.

L’oficina de català de Torelló és un servei que depèn del Centre de Normalització Lingüística d’Osona i de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Torelló.

L’objectiu d’aquest servei és promoure l’ús de la llengua catalana a Torelló i a la seva rodalia.

SERVEIS DE L’OFICINA DE CATALÀ DE TORELLÓ

Assessorament

 • Atenció gratuïta de consultes lingüístiques
 • Servei gratuït de revisió de textos breus.
 • Informació convocatòries certificats de català.
 •  Informació sobre drets lingüístics dels ciutadans
 • Informació de recursos relacionats amb la llengua
 • Bibliografia: diccionaris, llibres de text, gramàtiques, lèxic específic…
  • Productes informàtics: programes en català, correctors informàtics… 

Promoció de l’ús de la llengua

 • Suport a iniciatives relacionades amb la normalització lingüística
 • Informació de campanyes lingüístiques als empresaris per tal que hi puguin participar
 • Sessions de llengua específiques per a determinats sectors de la població.

Voluntariat per la llengua

El programa Voluntaris per la Llengua té per objectiu posar en contacte persones que estan aprenent català amb persones que el parlen perquè puguin millorar la fluïdesa lingüística i perquè ens puguem conèixer tots plegats.

Un cop les dues persones entren en contacte, han de fixar el dia, l’hora i el lloc de trobada. Es proposa que l’estona de conversa sigui d’una hora a la setmana durant un període mínim de 10 setmanes. Es tracta, en definitiva de conversar durant una hora a la setmana en català.

A la comarca d’Osona, la iniciativa la promouen conjuntament el Consorci per a la Normalització Lingüística i Òmnium Cultural.

RÀDIO ONA (EMISSORA MUNICIPAL)

Ràdio Ona és l’emissora municipal de Torelló. Hereva d’un llegat radiofònic local que es remunta al 1950, Ràdio Ona -aleshores Ràdio Ona Juvenil- va començar les seves emissions el 1980. Al cap d’uns anys, es va iniciar el procés de legalització de l’emissora (el 1994, la Generalitat concedia la gestió de la ràdio a l’Ajuntament) i el 9 de febrer de 1995 el ple municipal aprovava la creació del Patronat de la Ràdio Municipal de Torelló i el seu reglament.

L’àmbit d’influència i de difusió d’aquesta emissora és sobretot local, donant cabuda a la informació sobre tot el que passa a la vila, ajudant a la normalització de l’ús de la llengua catalana, ajudant a la promoció de les activitats de les entitats locals i fomentant la participació de tots els ciutadans de Torelló en els mitjans de comunicació municipals.

Ràdio Ona emet des del 107.4 de la FM. La seva graella de programació abasta les 24 hores del dia, amb desconnexions puntuals per als butlletins horaris de Catalunya Ràdio. Aquesta extensa producció pròpia és possible gràcies a la combinació de dedicació professional i amateur. La graella de programació és extensa i variada, tot i que els espais d’informació local són les pedres angulars de la tasca de l’emissora, amb uns continguts que primen el rigor, la proximitat i la immediatesa.

A les seves instal·lacions de la plaça Nova, Ràdio Ona disposa d’un estudi de gravació, d‘un estudi de directe, d’una sala de control, d’un espai de redacció i d’espais per arxiu discogràfic i per material, tot plegat proveït dels necessaris equipaments tècnics per fer possible la seva funció.

Alcalde: Marçal Ortuño Jolis

Secretària d’alcaldia: Alba Rubinat i Torres

A banda de la direcció i l’impuls de l’acció municipal, l’alcaldia té les atribucions del Gabinet d’Alcaldia, comunicació externa, xarxes socials corporatives, atencions protocol·làries i representatives i web municipal.

Persona de contacte

Alba Rubinat i Torres

Adreça

Carrer Ges d’Avall, 5
08570 – Torelló

Telèfon

93 859 10 50

Correu Electrònic: rubinatta@ajtorello.cat

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Dilluns, de 16 a 18 h (els mesos de juny, juliol, agost i setembre, no s’obre a la tarda)

Regidora: Núria Montanyà i Tanyà
Tècnic: Joan Dot Salarich

La regidoria d’Educació té les atribucions d’ensenyaments obligatoris i postobligatoris, CEIPS, Escoles Concertades, IES, i Escola d’Adults, serveis educatius municipals, llars d’infants, Escola de Música, Escola de Dibuix i Arts Plàstiques, PTT (gestió compartida), relació amb les AMPAS, procés d’escolarització, activitats extraescolars, manteniment edificis escoles públiques, projectes educatius, orientació escolar i professional, planificació i gestió equipaments escolars, Consell Escolar Municipal, relacions amb altres ens públics.

Persona de contacte

Joan Dot Salarich

Adreça

Carrer Enric Prat de la Riba, 17-19
08570 – Torelló

Telèfon: 93 850 53 13

Correu Electrònic: educacio@ajtorello.cat

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Dilluns, de 16 a 18 h (els mesos de juny, juliol, agost i setembre, no s’obre a la tarda)

Regidor: David Sánchez i Valderrama

Tècnic: Toni Colomo

Les atribucions de la regidoria d’Esports són el manteniment de les instal·lacions esportives municipals; la gestió i manteniment de les instal·lacions de la zona esportiva; gestió i manteniment pavelló municipal; gestió i manteniment piscines estiu; coordinació de la concessió de la piscina; promoció de l’esport i relació amb les entitats esportives; relacions amb altres ens públics.

Persona de contacte

Toni Colomo Cruz

Adreça

Passatge dels Esports, 25
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 32 00

Correu Electrònic: esports@ajtorello.cat

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dilluns, de 16 a 18 h (els mesos de juny, juliol, agost i setembre, no s’obre a la tarda)

Memòries

Regidora: Elisabet Viñas Villena
Tècnica: Gemma Bau Puig

La funció de la regidoria d’economia i hisenda és la de portar a terme l’activitat econòmica i la gestió financera de l’Ajuntament de Torelló, això vol dir:

 • Portar a terme la gestió dels recursos de la Hisenda Local: Els ingressos procedents del seu patrimoni i altres de Dret privat, els tributs propis classificats en taxes, contribucions especials i impostos i els recàrrecs exigibles sobre els impostos, les participacions en els tributs de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, les subvencions, els obtinguts en concepte de preus públics, el producte de les operacions de crèdit, el producte de les multes i sancions en l’àmbit de les seves competències i la resta de prestacions de Dret Públic.
 • Controlar i gestionar el Pressupost de l’Ajuntament, els dels seus organismes autònoms i societats mercantils amb capital íntegrament municipal.
 • Portar, desenvolupar i fiscalitzar, internament, la comptabilitat financera de l’Ajuntament, la dels seus organismes autònoms i la de les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.

 

Persona de contacte

Gemma Bau Puig

Adreça

Carrer Ges d’Avall, 5
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 10 50

Correu Electrònic: baupg@ajtorello.cat

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dilluns, de 16 a 18 h (els mesos de juny, juliol, agost i setembre, no s’obre a la tarda)

Regidor: David Sánchez Valderrama
Tècnic: Albert Soler Alonso

La regidoria s’ocupa del subministrament d’aigua potable, obres a la via pública, llicències i comunicacions ambientals, mobiliari urbà, ocupacions via pública (terrasses, guals, entrades edificis,..), serveis d’inspecció d’activitats, neteja de via pública, recollida i gestió de residus, deixalleria, serveis funeraris i cementiri, enllumenat públic, seguiment i execució del Pla d’Accessibilitat, Brigada Municipal, vies públiques i camins veïnals.

Persona de contacte

Albert Soler Alonso

Adreça

Carrer Ges d’Avall, 5
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 10 50

Correu Electrònic: soleraa@ajtorello.cat

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dilluns, de 16 a 18 h (els mesos de juny, juliol, agost i setembre, no s’obre a la tarda)

Regidor: Adrià Jaumira i Molist

Tècnic: Gil Casals Suñer, arquitecte

Tècnic: Joel Clusells Roca, enginyer

La regidoria d’Urbanisme té les atribucions de planejament urbanístic, gestió urbanística, llicències urbanístiques, ordres d’execució i declaracions de ruïna, protecció de la legalitat urbanística, oficina de projectes urbans, catàleg del patrimoni històric, obres públiques, patrimoni públic del sòl, habitatge, Oficina d’Habitatge i Pla Local d’habitatge públic, sòl industrial i gestió de polígons industrials.

Persona de contacte

Gil Casals Suñer

Adreça

Carrer Ges d’Avall, 5

08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 10 50

Correu Electrònic: casalssg@ajtorello.cat

Regidora: Núria Montanyà i Tanyà

Tècnic: Roser Pérez Villegas

La regidoria de Benestar Social i Programes d’Igualtat s’ocupa, entre d’altres temes, de la Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària (UBASP); Programa a la Dependència: SAD, Teleassistència, ajudes tècniques, transport adaptat i neteja de xoc; suport a la infància, adolescència i famílies: Unitat Bàsica de convivència; exclusió social i atenció a la pobresa: Rebost solidari, habitatges socials, Renda mínima d’Inserció; voluntariat social; foment de la convivència i cohesió social: mediació cultural, acollida persones nouvingudes, informes d’arrelament i reagrupament, projectes de cooperació, etc.; Consell municipal de Benestar Social i Salut Pública; Programes d’Igualtat, relacions amb altres ens públics.

Persona de contacte

Roser Pérez Villegas

 Adreça

Ronda del Puig, 2
08570 – Torelló

Telèfon

93 859 36 12

Correu Electrònic: benestarsocial@ajtorello.cat

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dilluns, de 16 a 18 h (els mesos de juny, juliol, agost i setembre, no s’obre a la tarda)

Documents

Regidora: Mercè Faja i Barcons

Aquesta regidoria té les atribucions de promoció del comerç; calendari de festes i horaris comercials; Oficina d’atenció al consumidor; mercat municipal. Gestió i infraestructura; mercat setmanal de marxants; promoció turística; relacions amb altres ens públics.

Adreça

Carrer Enric Prat de la Riba, 17-19
08570 – Torelló

Telèfon: 93 850 53 13

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dilluns, de 16 a 18 h (els mesos de juny, juliol, agost i setembre, no s’obre a la tarda)

Regidor: Xavier Lozano i Victori

Tècnic: Josep Martínez Lladó (Tines)

La regidoria de Cultura té responsabilitats sobre la promoció, difusió i foment de la cultura, el Teatre Cirvianum, normalització lingüística, gestió i manteniment d’equipaments culturals, biblioteques municipals, festes populars, relacions amb altres ens públics.

Persona de contacte

Josep Martínez Lladó (Tines)

Adreça

Hotel d’entitats Josep Bardolet – Plaça Nova, 11, 1r pis

08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 55 06

Correu Electrònic: cultura@ajtorello.cat

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Dilluns, de 16 a 18 h (els mesos de juny, juliol, agost i setembre, no s’obre a la tarda)

Regidor: Xavier Lozano i Victori
Tècnic: Maria Villegas Jiménez

La regidoria s’ocupa de programes específics de la gestió del Torelló Jove; programes específics de joventut i infància; Consell de Joventut; programa d’associacionisme i d’emancipació; activitats per a joves i infants; relació amb entitats juvenils; relacions amb altres ens públics.

Persona de contacte

Maria Villegas Jiménez

Adreça

Carrer Enric Prat de la Riba, 17
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 42 72

Correu Electrònic: joventut@ajtorello.cat

Horari

De dilluns a divendres, d’11 a 13 i de 16 a 19 hores

Regidor: Adrià Jaumira i Molist
Tècnic: 

Aquesta regidoria s’ocupa de temes relatius a parcs i jardins, lleres i aigües fluvials, Pacte d’Alcaldes, educació ambiental i sostenibilitat, contaminació acústica i lumínica, promoció d’energies renovables, promoció de l’estalvi energètic i d’aigua, Agència de l’Energia d’Osona, horts socials, relacions amb altres ens públics.

Persona de contacte


Adreça

Carrer Ges d’Avall, 5
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 10 50

Correu Electrònic: rural@gesbisaura.cat

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dilluns, de 16 a 18 h (els mesos de juny, juliol, agost i setembre, no s’obre a la tarda)

Regidora: Xavier Lozano i Victori
Tècnic: Emili Jané i Tor 

Aquesta regidoria s’ocupa del foment associatiu, del registre d’entitats ciutadanes, del foment dels valors cívics i convivencials, de les relacions intergeneracionals, de la recepció de suggeriments i peticions, de les relacions amb les associacions de veïns, de la participació ciutadana.

Persona de contacte

Emili Jané i Tor

Adreça

Carrer Ges d’Avall, 5
08570 – Torelló

Telèfon

93 859 10 50

Correu Electrònic: 

comunicacio@ajtorello.cat

participacio@ajtorello.cat

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dilluns, de 16 a 18 h (els mesos de juny, juliol, agost i setembre, no s’obre a la tarda)

Regidora: Mercè Faja i Barcons
Tècnica: M. Carme Aligué Pagès

Tècnica: Montserrat Martí Pradell (formació)
La regidoria gestiona temes relatius a l’ocupació i la formació; el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura; informació i assessorament empresarial, emprenedoria.

Persona de contacte

Natàlia Pérez Bellver

Adreça

Carrer Enric Prat de la Riba, 17-19
08570 – Torelló

Telèfon

93 850 53 13

Correu Electrònic: promocioeconomica@ajtorello.cat

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dilluns, de 16 a 18 h (els mesos de juny, juliol, agost i setembre, no s’obre a la tarda) 

Regidora: Merce Fajà i Barcons
Tècnic: Julita La Haba Plans

Aquesta regidoria s’ocupa dels recursos humans de l’Ajuntament, del règim general dels empleats municipals, Seguretat Social dels empleats municipals, seguretat i salut en el treball, relació amb els òrgans de representació del personal, Pacte de Condicions de treball i Conveni Laboral, formació, selecció de personal, organigrama i relació de llocs de treball, organització de personal, relació amb altres ens públics.

 Persona de contacte

Julita La Haba Plans

Adreça

Carrer Ges d’Avall, 5
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 10 50

Correu Electrònic:  lahabapj@ajtorello.cat

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dilluns, de 16 a 18 h (els mesos de juny, juliol, agost i setembre, no s’obre a la tarda)

Regidora: Elisabet Viñas i Villena

Aquesta regidoria s’ocupa dels serveis jurídics, contractació, transparencia, protecció de dades, patrimoni, gestió d’alarmes, ascensors, fotocopiadores, assegurances i mobiliari, OAC i administració electrónica i arxiu

Adreça

Carrer Enric Prat de la Riba, 17-19
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 10 50

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dilluns, de 16 a 18 h (els mesos de juny, juliol, agost i setembre, no s’obre a la tarda)

Regidora: David Sánchez i Valderrama
Tècnic: Roser Pérez Villegas

La regidoria de Salut Pública té les atribucions del cens d’animals de companyia i recollida d’animals abandonats; desratització; control legionel·losi; prevenció consum de drogues; Programa de Salut Escolar.

Persona de contacte

Roser Pérez Villegas

Adreça

Ronda del Puig, 2
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 36 12

Correu Electrònic: benestar@ajtorello.cat

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dilluns, de 16 a 18 h (els mesos de juny, juliol, agost i setembre, no s’obre a la tarda)

Memòries

Regidora: Elisabet Viñas i Villena 

La regidoria de Seguretat Ciutadana té les competències de Policia Local, circulació i trànsit, Protecció Civil, Junta Local de Seguretat, senyalització via pública, plans d’emergència, relacions amb altres ens públics.

Adreça

Carrer del Ter, 33-35
08570 – Torelló

Telèfon: 93 859 06 67

Correu Electrònic: policialocal@ajtorello.cat

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dilluns, de 16 a 18 h (els mesos de juny, juliol, agost i setembre, no s’obre a la tarda)

El Consell Municipal del Teatre Cirvianum és l’òrgan a través del qual les diferents entitats i el teixit cultural poden fer les seves aportacions, propostes, suggeriments i demandes dins el marc institucional, per millorar la promoció de la cultura en relació al teatre municipal, a partir de les contribucions de tots els agents que en formen part i que estan implicats en aquest món, i en funció de les necessitats reals que té Torelló i la capacitat del seu potencial humà i material.

El Consell Municipal del Teatre Cirvianum de Torelló és de caràcter consultiu i assessor, compatible amb altres existents que puguin ser creats en altres àrees dins l’àmbit municipal.

ARXIUS RELACIONATS​

El Consell Escolar Municipal és l’òrgan de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament reglat no universitari dins de l’àmbit del municipi de Torelló.

El Consell Escolar Municipal està integrat per l’alcalde, representants de la corporació municipal en proporció a la representació dels diferents grups, un representant del sector de mestres per cada centre docent, un representant del sector de pares i mares d’alumnes per cada centre docent, representants dels alumnes (quatre de l’IES Cirvianum, un de l’Escola Sagrats Cors i un de l’Escola Rocaprevera), un representant del personal d’administració i serveis per cada centre docent, i un representant de la direcció de cada centre docent. També es podrà convidar a un representant de l’Escola Municipal de Música i un altre de l’Escola d’Arts Plàstiques, amb veu però sense vot.

El plenari del Consell es reuneix tres vegades al llarg del curs, una per trimestre. A banda del plenari, també funciona amb una comissió permanent i comissions de treball.

ARXIUS RELACIONATS​

El Consell Municipal d’Esports és un òrgan de participació sectorial, a través del qual les diferents entitats i el teixit esportiu poden fer les seves aportacions, propostes, suggeriments i demandes dins el marc institucional, per millorar la promoció de l’esport, a partir de les contribucions de tots els agents que en formen part i que estan implicats en aquest món, i en funció de les necessitats reals que té Torelló i la capacitat del seu potencial humà i material.

El Consell Municipal d’Esports està integrat per: el president o la presidenta que recau en el/la regidor/a d’Esports de l’Ajuntament de Torelló; el secretari que és personal de l’Ajuntament, amb veu i sense vot; el responsable de l’àrea d’Esports, amb veu i sense vot; una persona en representació de cada grup polític representat a l’Ajuntament; un representant de cadascuna de les entitats esportives inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Torelló, que mostri el seu interès, ho sol·liciti formalment i tingui la seva seu al municipi de Torelló, o la seva
activitat hi estigui lligada; un representant del professorat dels centres educatius del municipi; un representant del Casal de la Gent Gran de Torelló; un representant de l’ABS de la Vall del Ges.

El seu règim de sessions és dues sessions ordinàries l’any, a banda de les extraordinàries, sempre que la presidència ho consideri necessari o ho demanin la quarta part dels seus membres.

ARXIUS RELACIONATS

El  Consell Municipal de Benestar Social i Salut Pública és l’òrgan consultiu i de participació dels àmbits del benestar social i la salut pública en totes les qüestions referents a les seves competències.

El Consell Municipal de Benestar Social i Salut Pública, que pot funcionar en plenari o en grups de treball, està format per l’alcalde, el regidor de Benestar Social i Salut Pública, un representant de cada grup polític municipal, un representant de cada entitat vinculada a l’àmbit del benestar social i la salut pública, un representant de la residència Cals Avis i del centre de dia L’Oreig, un representant del Casal de la Gent Gran, un representant de cada associació de veïns, un representant de l’Àrea Bàsica de Salut de la Vall del Ges o de l’Agència de Protecció de la Salut i, a títol individual, experts i persones de reconeguda vàlua dins l’àmbit de treball del Consell.

El seu règim de sessions és tres sessions ordinàries l’any, a banda de les extraordinàries, sempre que la presidència ho consideri necessari o ho demanin la quarta part dels seus membres.

ARXIUS RELACIONATS

El Consell Municipal de Seguretat Ciutadana i Mobilitat és l’òrgan consultiu i de participació ciutadana en l’àmbit de la protecció del lliure exercici dels drets i de les llibertats de les persones, reconeguts a les lleis, i de la garantia de la seguretat ciutadana i mobilitat al municipi.

El Consell Municipal de Seguretat Ciutadana i Mobilitat s’ha de reunir tres vegades l’any en sessió ordinària -a banda de les extraordinàries- i en formen part l’alcalde, els regidors de Seguretat Ciutadana i Mobilitat i d’Educació, un representant de cada grup polític municipal, el cap de la policia local, el cap de Protecció Civil, el cap de bombers, el jutge/essa de pau, un representant de cada entitat vinculada a l’àmbit de la seguretat ciutadana i la mobilitat, un membre de l’ADF, un representant de cada associació de veïns, un representant de l’agrupació de comerciants, un representant de l’associació d’empresaris, un representant de les autoescoles, un representant dels Mossos d’Esquadra i, a títol individual, experts i persones de reconeguda vàlua dins l’àmbit de treball del Consell.

ARXIUS RELACIONATS​