Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’Alcalde o Alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-se compte posteriorment al Ple. L’Alcalde determinarà, mitjançat Decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin d’ostentar tal condició.

A l’Ajuntament de Torelló, les reunions de la Junta de Govern Local es celebren cada dilluns a les 7 de la tarda. Els dilluns que hi ha sessió del ple municipal, no se celebra Junta de Govern Local.

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les competències següents:

  • L’assistència a l’Alcalde o Alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’Alcalde o Alcaldessa, o altre òrgan municipal li delegui
  • Les atribucions que, directament, li atribueixin les Lleis estatals o autonòmiques

Les Comissions Informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la Corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu. Poden ser de caràcter permanent o de caràcter especial.

Les Comissions Informatives ostenten les atribucions següents:

  • L’estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels quals correspongui al Ple, encara que aquestes s’exercitin, en virtut de la corresponent delegació, per qualsevol altre òrgan.
  • El seguiment de la gestió de l’Alcalde o Alcaldessa, de la Junta de Govern Local i dels regidors i regidores que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.
  • L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’Alcalde o Alcaldessa, la Junta de Govern Local, el Ple i els regidors i regidores que ostentin delegacions, decideixin sotmetre a la seva consideració.
  • Servir de marc per a què els regidors i regidores puguin sol·licitar informació relacionada amb el seu àmbit sectorial, que se’ls haurà de facilitar pel seu President en els termes i amb els límits establerts pel ROM, i perquè aquest informi periòdicament sobre els trets principals de la seva gestió