Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’Alcalde o Alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-se compte posteriorment al Ple. L’Alcalde determinarà, mitjançat Decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin d’ostentar tal condició.

 

  • Correspon a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les competències següents:
  • L’assistència a l’Alcalde o Alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’Alcalde o Alcaldessa, o altre òrgan municipal li delegui
  • Les atribucions que, directament, li atribueixin les Lleis estatals o autonòmiques

 

A l’Ajuntament de Torelló, les reunions de la Junta de Govern Local es celebren cada dilluns a les 7 de la tarda, tret dels dies de ple municipal.