Per acostar el web de l’Ajuntament de Torelló a tots els usuaris, tenint especial cura d’aquells amb alguna minusvalidesa, s’ha fet un esforç per adaptar les pàgines a les directrius marcades per la WAI (Web Accessibility Iniciative) al WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Aquest web ha estat desenvolupat per una visualització i funcionament òptims amb la següent configuració:

Tecles d’accés ràpid

El lloc suporta la navegació amb teclat per tal de millorar la seva accessibilitat:

 

L’ús de dreceres de teclat depèn del navegador que s’empri. Els més freqüents utilitzen les següents combinacions de tecles:

Ajudes a la navegació