ARXIU MUNICIPAL

L’Arxiu Municipal de Torelló

L’Arxiu Municipal de Torelló és l’organisme encarregat de l’organització, la tutela, la gestió, la descripció, la conservació i la difusió dels fons documentals generats, reunits o rebuts per l’Ajuntament de Torelló en l’exercici de les seves funcions.

Per altra banda, el centre també gestiona fons particulars que han estat cedits a l’arxiu per part de ciutadans i entitats locals representatives de la història del nostre municipi.

 

El Servei d’Arxiu dóna suport a l’administració local en l’exercici de les funcions que li són pròpies, alhora que ofereix el seu servei a la ciutadania en general, mitjançant la possibilitat de consultar la documentació (sempre i quan no existeixin restriccions legals) per treballs i investigacions històriques.

 

Serveis interns adreçats a l’administració local:

Suport i assessorament en gestió documental i tractament arxivístic de la documentació administrativa de les oficines municipals

Confecció d’instruments de descripció, per a la cerca i recuperació d’expedients administratius

Consulta i préstec de documentació

Avaluació i eliminació de documentació

Serveis externs adreçats a la ciutadania:

Consulta presencial de documentació

Consulta en línia

Consulta de premsa local digitalitzada

Servei de reprografia

Assessorament en la recerca històrica relacionada amb Torelló i la Vall del Ges

Assessorament a entitats locals i particulars sobre l’organització dels seus arxius.

Organització de visites concertades al centre per a escolars i entitats

Protecció, recuperació i difusió del patrimoni documental de Torelló i la Vall del Ges.

Eines de l'Arxiu

FONS DOCUMENTAL
1. FONS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
2. FONS JUDICIALS
 • 201. Jutjat de Pau (1853 – 1950)
 • 202. Pergamins de la Cúria del Castell de Torelló (1182-1667)
3. FONS D’ASSOCIACIONS I FUNDACIONS
6. FONS PATRIMONIALS I FAMILIARS
7. COL·LECCIONS
 • 901.01 Hemeroteca
 
 • 901.02 Ramon Vinyeta ‘La Vall de Torelló. Història i geografia en imatges’

L’Arxiu Municipal de Torelló és l’organisme encarregat de l’organització, la tutela, la gestió, la descripció, la conservació i la difusió dels fons documentals generats, reunits o rebuts per l’Ajuntament de Torelló en l’exercici de les seves funcions.

Per altra banda, el centre també gestiona fons particulars que han estat cedits a l’arxiu per part de ciutadans i entitats locals representatives de la història del nostre municipi.

 

El Servei d’Arxiu dóna suport a l’administració local en l’exercici de les funcions que li són pròpies, alhora que ofereix el seu servei a la ciutadania en general, mitjançant la possibilitat de consultar la documentació (sempre i quan no existeixin restriccions legals) per treballs i investigacions històriques.

 

Quadre de Classificació

El Quadre de Classificació és l’instrument que descriu totes les sèries documentals que ha generat i genera l’Ajuntament de Torelló en l’exercici de les funcions que li són pròpies.

Els quadres de classificació presenten una estructura jeràrquica de categories, les quals corresponen a les diferents agrupacions documentals, resultants d’una tramitació seriada i continuada en el temps d’activitats i procediments administratius. D’aquesta manera, el quadre de classificació permet l’organització lògica i jeràrquica de la totalitat de la documentació municipal.

El model actual és funcional-orgànic, és a dir, en el qual els criteris bàsics de classificació són les funcions que legalment desenvolupa l’Ajuntament i, com a criteri auxiliar, s’adopten els criteris orgànics, les formes d’organització interna i l’estructura administrativa i de govern.

El primer nivell del Quadre de classificació del fons de l’Ajuntament de Torelló s’estructura en catorze grans àrees, corresponents a les grans funcions de l’administració local, a partir d’aquest nivell trobarem tots els grups de sèries i les sèries documentals que permeten organitzar i classificar els documents:

 1. Administració general
 2. Hisenda
 3. Proveïments 
 4. Serveis Socials
 5. Sanitat
 6. Obres i Urbanisme
 7. Seguretat Pública
 8. Serveis militars
 9. Població
 10. Eleccions
 11. Ensenyament
 12. Cultura
 13. Serveis agropecuaris i medi ambient
 14. Col·leccions factícies

 

Així doncs, el Quadre de Classificació resulta bàsic i fonamental, l’esquelet de la gestió documental, ja que permet establir un control unitari de tota la documentació municipal, així com, l’organització i sistematització de la majoria d’operacions incloses en la gestió documental: transferències de documentació a l’arxiu, avaluació documental, elaboració d’instruments de descripció i recuperació de documents, i calendaris de conservació i eliminació, i accés.

En l’actualitat, s’està treballant per a la modificació i aprovació d’una nova versió del Quadre de classificació del fons municipal per tal d’adaptar-lo a noves funcions i demandes de l’administració local.

 • Quadre de classificació de l’Ajuntament de Torelló
Avaluació documental
L’Avaluació documental és un procés inclòs en la gestió documental que permet determinar els valors i els períodes de conservació dels documents públics.

El procediment d’avaluació documental als arxiu catalans s’instrumentalitza a través de les anomenades Taules d’Avaluació i Accés Documental (TAD), que fixen i concreten els terminis de conservació o eliminació, total i parcial, dels documents segons la sèrie documental a la qual pertanyen. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria (CNAATD) de la Generalitat és l’òrgan amb competències en matèries d’avaluació i tria de la documentació i accés a Catalunya, segons el que li atribueix la Llei 10/2001, d’arxius i gestió de documents i el Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents. Entre les seves múltiples funcions, la CNAATD és l’encarregada de proposar l’aprovació de les TAAD al conseller de Cultura i de controlar els procediments de destrucció de documents als arxius públics catalans.

A banda, en l’aplicació de l’avaluació documental s’obtenen eines de gestió bàsica en els centres d’arxiu com són el calendari de conservació i accés i el Registre d’eliminació.

CALENDARI DE CONSERVACIÓ I RÈGIM D’ACCÉS DOCUMENTAL

El Calendari de conservació i accés documental, és l’instrument en el qual s’assenyalen les resolucions en termes d’avaluació i nivell d’accés general de cada sèrie documental del Quadre de classificació.


De cada sèrie s’informa sobre la seva disposició relacionada en una o vàries Taules d’Avaluació i Accés Documental (TAAD) aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Accés Documental (CNAATD). Així, pel què fa a l’avaluació trobem tres casuístiques diferenciades:

– Conservació Permanent (CP); es conserva la documentació en els casos que existeixi una TAAD que així en fixi la seva disposició. En els casos de sèries documentals no avaluades o pendents d’aplicació de la TAAD corresponent.

– Destrucció (D): s’elimina la documentació en el termini que indica la TAAD corresponent.

– Tria (T); es realitza una tria en els terminis i criteris fixats per la TAAD corresponent.


En l’actualitat, s’està treballant per a la inclusió de més TAAD al calendari de conservació i eliminació de la documentació municipal, així mateix, en la fixació dels criteris d’accés.

 • Calendari de conservació i règim d’accés documental

Difusió i serveis didàctics

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

El Servei d’arxiu genera i participa en la realització de diferents activitats i esdeveniments per a impulsar el coneixement del patrimoni documental local i la història del poble de Torelló i la Vall del Ges, a través de la difusió dels documents i els fons documentals de l’arxiu.

D’entre les activitats estables de difusió destaquen:

-L’organització dels Tallers d’identificació d’imatges de l’arxiu.

-La col·laboració amb la regidoria de Cultura en l’organització de la BORSA D’ESTUDIS I TREBALLS DE RECERCA

.

Serveis Didàctics

El servei d’arxiu ofereix visites concertades a les instal·lacions per a les escoles i entitats, amb l’objectiu de promoure la funció dels arxius i el coneixement del patrimoni documental a la ciutadania.Les visites d’escolars es poden completar amb tallers i activitats didàctiques a mida centrades en les fonts d’informació d’arxiu, la recerca i la història local.

Si ets docent i t’interessaria realitzar una visita o un taller amb un grup d’escolars, pots posar-te en contacte amb l’arxiu per concretar més informació. Ens adaptem a les necessitats i demandes de cada grup.

Per altra banda, des del servei s’ofereix atenció personalitzada i assessorament als estudiants en la realització del treball de recerca.

Arxiu fotogràfic

L’arxiu municipal de Torelló compta amb un important fons d’imatges relacionades amb Torelló i el seu entorn.

Es tracta de documents fotogràfics produïts en l’activitat pròpia dels serveis de l’Ajuntament de Torelló, sobretot de temàtica urbanística i cultural.

Per altra banda, l’arxiu gestiona fons i col·leccions fotogràfiques provinents de donacions d’entitats locals i particulars aficionats a la fotografia, amb l’objectiu de conservar i difondre el patrimoni gràfic local.

Els documents de l’arxiu fotogràfic estan oberts a consulta i reproducció, sempre i quan es respectin les normes d’ús i reproducció, així com també la legislació vigent relativa als drets de propietat intel·lectual. Per altra banda, la sol•licitud de reproduccions comportarà el previ abonament de les taxes recollides en les ordenances municipals.

FONS I COL·LECCIONS FOTOGRÀFIQUES
 • Arxiu d’imatges del fons municipal [ca. 1900 – 2012]
 • Fons fotogràfic l’Abans Torelló [ca. 1879 – 1965]
 • Col·lecció Ramon Vinyeta. ‘La Vall de Torelló. Història i geografia en imatges [ca. 1940 – 1990] 

Hemeroteca

L’arxiu compta amb una secció d’hemeroteca especialitzada en publicacions periòdiques editades al llarg del temps al nostre municipi

CAPÇALERES

L'aparador de l'arxiu​