PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament de Torelló, a través de la seva acció municipal, aposta per la participació ciutadana, entesa com la incorporació de les persones en la presa de decisions sobre els afers públics. Tal com consta en el preàmbul del Reglament de Participació Ciutadana de Torelló (2009), la participació ciutadana és un dret de la ciutadania i una opció estratègica de l’Ajuntament que, d’aquesta manera, opta decididament per la democràcia participativa per complementar la democràcia representativa.

El Reglament de Participació Ciutadana va ser aprovat pel ple de l’Ajuntament el 2 de març de 2009 (publicat al BOP del 10 de març). Aquest document va ser elaborat per una comissió amb representació de tots els grups municipals, amb la voluntat de posar al dia el conjunt normatiu vigent fins aleshores. En les seves diverses seccions el Reglament regula la informació municipal, els consells municipals, la participació individual, la participació col·lectiva, el dret de petició, les normes per a l’exercici del dret a la participació, el foment del teixit associatiu i la consulta popular.

Instruments bàsics de la participació ciutadana, recollits per l’esmentat Reglament, són els consells municipals, dels quals actualment n’hi ha 6 d’actius:

 

Torelló disposa d’altres òrgans estables de participació, com el Consistori Infantil (en el qual s’implica l’alumnat de 6è de Primària de les escoles del municipi) i les assemblees de barri, que ajuden a articular una comunicació més estreta i fluïda amb la ciutadania dels diferents veïnats de la població.

D’altra banda, des de la regidoria de Participació Ciutadana també s’han impulsat i s’impulsen altres iniciatives, com ara processos participatius vinculats a projectes o, sobretot, els pressupostos participatius.

Arxius Relacionats

Pressupostos Participatius

UN PROJECTE PARTICIPATIU

L’Ajuntament de Torelló obre un procés de participació ciutadana per tal que tots els veïns i veïnes de la població puguin decidir a què volen destinar una partida econòmica del pressupost municipal. Els pressupostos participatius són una eina de democràcia directa que vol avançar cap a un govern transparent i col·laboratiu.

Aquest projecte és fruit del treball d’una comissió en la qual estan representats tots els grups municipals. A través de les diferents fases (presentació de prospostes, taules de participació, valoració tècnica, votació final, avaluació i retorn) la ciutadania, a títol individual o col·lectivament, pot incidir en les polítiques públiques, escollint a quin projecte destinar una part del pressupost municipal.

Els pressupostos participatius tenen la seva raó de ser en la participació de la ciutadania, que podrà dir-hi la seva en la fase de presentació de propostes, i també votant per una de les propostes finalistes, en una fase del procés reservada per als veïns i veïnes de Torelló majors de 16 anys.

Els criteris

Els criteris per escollir les propostes són aquests:

  • No poden tenir un cost superior als 30.000 euros
  • Han de ser viables tècnicament
  • No poden estar incloses en el pressupost municipal ordinari
  • No han de ser projectes de manteniment sinó projectes a desenvolupar
  • Han de ser quantificables econòmicament
  • No poden condicionar els pressupostos d’anys posteriors
 
Les propostes

En el termini establert, la població, a títol individual o col·lectivament (entitats i associacions) podran aportar propostes, a través dels mitjans (telemàtics o presencials) que s’habilitin.

Posteriorment, aquestes propostes passaran un filtratge inicial i es sotmetran a l’avaluació ciutadana a través de taules de participació, en les quals la ciutadania podrà dir-hi la seva i col·laborar en l’elecció de les propostes finalistes.

Després de passar un filtratge tècnic, que avaluï la seva viabilitat, les propostes finalistes es sotmetran a una votació final, a través de la plataforma Decidim i dels recursos presencials que es puguin habilitar.

La votació

QUI POT VOTAR?
Totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Torelló.

QUAN ES POT VOTAR?
En el període que determinin les bases del procés participatiu.

 
I després?

RESULTATS DE LA VOTACIÓ

Després del període de votació, la proposta que hagi aconseguit més suports serà la que s’inclourà en el programa d’actuacions municipals, amb la previsió d’executar-se abans d’acabar l’any.


Participació pública en projectes normatius

PARTICIPACIÓ PÚBLICA EN PROJECTES NORMATIUS

De conformitat amb el que preveu l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de reglament, es substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l’administració competent, en la qual es demanarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma quant a:

   a) Els problemes que es pretenen resoldre amb la norma
   b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
   c) Els objectius de la norma
   d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

Així, abans de la redacció del projecte de decret, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç dins el termini en el qual la consulta roman oberta. Sempre que les aportacions presentades incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa que, si escau, s’iniciï

Projectes normatius en tràmit de consulta pública prèvia
Descripció:
 

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte obtenir l’opinió dels ciutadans, organitzacions i associacions abans de l’elaboració d’un nou projecte normatiu.

Assemblea de Barris

LES ASSEMBLEES DE BARRI

L’assemblea de barri és una experiència participativa que impulsa l’Ajuntament de Torelló, a través de l’Àrea de Participació Ciutadana, amb la col·laboració del veïnat (o AAVV si n’hi ha) del barri en el qual es centra la trobada. La voluntat de les assemblees de barri és esdevenir un espai de trobada entre els veïns i veïnes, les associacions, les entitats i els responsables municipals, per tal de transmetre de forma directa la informació de tot allò que afecta al barri i, al mateix temps, recollir les opinions i els suggeriments de la ciutadania sobre tots els temes que els afectin.

L’octubre de 2013 es va celebrar la primera assemblea de barri amb els veïns del barri de Montserrat, en el decurs de la qual es va debatre el pla de circulació de la zona. Posteriorment, l’experiència va tenir continuïtat i s’hi va donar un nou impuls, amb la voluntat del govern municipal de consolidar aquesta fórmula i estendre-la a tots els veïnats del municipi.

Consistori Infantil

El Consistori Infantil és un projecte impulsat per l’àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Torelló, que compta amb la implicació de les escoles Vall del Ges, Fortià Solà, Sagrats Cors, Rocaprevera i Marta Mata.

La idea és fer conèixer als infants, de primera mà, l’estructura i el funcionament bàsic d’un ajuntament. A cada una de les escoles implicades en el projecte, s’escullen els regidors i regidores infantils entre l’alumnat de 6è de Primària (3 per les escoles d’una línia, 4 per les de doble línia), per tal de completar la relació de disset representants.

Des de la classe, es treballaran els temes que en les sessions de treball es proposin als regidors i regidores infantils. I a la inversa, des de l’aula també es podran fer arribar peticions, propostes o aportacions a l’equip de govern municipal. Durant la ‘legislatura’, es poden fer trobades entre membres dels equips polític i tècnic de l’Ajuntament i l’alumnat de les classes que participen en el projecte.

Es celebra el ple de constitució del Consistori Infantil durant el primer trimestre del curs. Posteriorment, es fan sessions de treball amb caràcter mensual (fora de l’horari lectiu), on es debaten i treballen les propostes; al mes de juny, cap a final de curs, es fa la sessió de cloenda de la ‘legislatura’.

El Consistori Infantil representa un instrument de participació ciutadana, d’especial relleu si es té en compte que qui el protagonitza són els infants, un segment de població que, sovint, queda relegat en el disseny i implantació de les polítiques públiques.