Tres joves en pràctiques

En el marc de la convocatòria 2021 del Programa de Garantia Juvenil de la Generalitat, s’ha resolt la contractació de 3 joves en pràctiques a l’Ajuntament de Torelló. És necessari que aquests joves no es trobin en situació d’estudiar o formar-se, ni treballant per compte propi o aliè i vulguin aconseguir la seva inserció plena al mercat laboral.

Places obertes

1. TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ I/O DISSENY
2. TÈCNIC/A D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
3. ADMINISTRATIU/VA
 * Per poder aspirar a aquestes places, cal estar prèviament inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i a Garantia Juvenil.

Requisits per optar a les places

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la UE o formar part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa; o ser estranger titular d’una autorització per residir al territori espanyol i que habiliti per treballar
  • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 en el moment de sol·licitar la inscripció
  • No haver treballat el dia natural abans de la data de presentar la sol·licitud
  • No haver rebut accions educatives ni formatives el dia natural anterior a la data de sol·licitud
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d’ocupació, n’hi haurà prou amb la seva inscripció en els serveis públics d’ocupació

Més informació