El ple de Torelló va aprovar el Pla Local d’Habitatge

El ple de l’Ajuntament de Torelló, en la sessió de dilluns passat, va aprovar per unanimitat el nou Pla local d’Habitatge. Es tracta d’un document tècnic que, partint de l’anàlisi de la situació de l’habitatge i de les condicions socioeconòmiques, urbanístiques i d’organització municipal, defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local. L’objectiu és fomentar l’assoliment del dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles. Després de 13 anys des del primer Pla d’Habitatge, ara se n’ha elaborat un de nou, adaptat a les circumstàncies actuals.

A través d’una fase de diagnosi i un procés de participació ciutadana, s’han detectat necessitats com: fomentar el lloguer; facilitar l’emancipació juvenil al municipi; prevenir la pèrdua de l’habitatge i la pobresa energètica; acompanyar la rehabilitació i millora de l’eficiència energètica i l’accessibilitat; incrementar la capacitat de gestió del parc d’habitatge assequible i social. Els eixos i actuacions que es proposen en el PLH són: ampliar el parc d’habitatge assequible i social; gestionar el parc d’habitatge assequible i social; facilitar l’accés i prevenir l’emergència; millorar els edificis i habitatges.

També es va donar llum verda a l’aprovació definitiva del projecte executiu de reforma i ampliació de l’edifici El Club, redactat per Julià Arquitectes Associats, que ascendeix a una quantia de 3.157.263,82 euros més 663.025,40 euros en concepte d’IVA. Al mateix temps es va aprovar l’expedient de contractació de l’obra. Tot els grups municipals van donar suport a la proposta, tret de JxCat, que es va abstenir.
En el decurs de la sessió, es van aprovar dues modificacions de pressupost. La primera, amb la partida de 30.000 euros dels pressupostos participatius destinada a la remodelació de l’skateparc. També es va aprovar un altre expedient de modificació de pressupost per suplement de crèdit (partides que calia suplementar, 570.000 euros), crèdit extraordinari (noves partides, 588.000 euros) i canvi de finançament (partides que es finançaven amb crèdit i es finançaran amb romanent, 2.656.000 euros), que puja a prop de 4 milions d’euros. L’equip de govern i la CUP van votar a favor i JxCat i el PSC es van abstenir.

En un altre punt de l’ordre del dia es va aprovar la proposta de pròrroga forçosa del contracte del servei de transport adaptat, modalitat porta a porta, amb la Fundació privada TAC Osona fins que s’hagi adjudicat el nou contracte, procediment que ja s’ha iniciat.

El grup municipal de la CUP va presentar dues mocions: Per una plana viva! per al compliment de la llei dels espais agraris. Cap a un planejament urbanístic sostenible; i la segona, una moció a favor de l’assignació del 25% del pressupost autonòmic de Salut, a l’atenció primària. Les dues mocions van tenir el suport de totes les formacions.

Així mateix es va donar compte de l’aprovació dels plans pressupostaris a mitjà termini 2023-2025; de les objeccions trameses a la Sindicatura exercici 2021; i de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021, de la qual resulta un romanent de Tresoreria d’un import de 4.718.886,16€.

En el torn de precs i preguntes, el PSC va preguntar per les mancances del centre d’assistència primària del municipi; per la situació de la problemàtica dels caixers automàtics; i s’informa d’una proposta de futur concretada en la necessitat d’ampliació de la depuradora; per la relació de llocs de treball de la policia; pel problema d’accés al nucli antic d’una persona amb mobilitat reduïda; i per l’estat de les mocions presentades al ple.

El grup de JxCat, per la seva banda, es va interessar per si hi ha alguna actuació prevista a la plaça de la Sardana; per la possibilitat d’habilitar punts de votació física en el procés participatiu per la festa local; pels problemes amb l’enllumenat públic d’alguns carrers els darrers dies; i va demanar una valoració del Festus i si hi ha hagut algun problema amb veïns.

Pel que fa a la CUP, va preguntar per la gestió dels residus del Mercat del Trasto; per les discriminacions quotidianes relatives a l’ús del llenguatge en edificis públics; per si es farà algun acte d’agraïment als professionals sanitaris per la seva actuació durant la pandèmia; per la possibilitat de posar senyals acústics als semàfors per a les persones amb problemes de visió; pels tempos per la cobertura de les places laborals vacants a Ràdio Ona; i per les marquesines de les parades de bus.

En l’apartat d’informacions de les regidories, es va anunciar l’acte de tancament del projecte del Passaport Edunauta, el 9 de juny, als jardins Vicenç Pujol; i informar de la votació de La Paraula del Poble, amb 17 paraules finalistes, a partir del 6 de juny; de la taula rodona de les festes locals del dimecres 1 de juny; de la Romería el cap de setmana de l’11 i 12 de juny; de la propera jornada Segimon Serrallonga; dels darrers dies de votació de propostes del projecte de l’avinguda Pirineus; del termini de presentació de sol·licituds de subvencions per a elements comuns; de la línia de subvencions de la Diputació Renovables 2030, per a la qual l’Ajuntament ha presentat projectes per un import proper al milió d’euros; de les taules de treball amb comerciants per dinamitzar el comerç al municipi; de la propera campanya de dinamització comercial i territorial de la Xarxa de Barris Antics amb projectes; de la Nit de Botigues prevista pel 16 de juliol; per la propera distribució de la memòria de Torelló 2021, que vol ser un exercici de transparència del dia a dia de l’Ajuntament.

Tant l’equip de govern com els grups municipals van felicitar el CF Torelló pel seu ascens de categoria i els equips de l’entitat que han guanyat els seus respectius campionats.