Dilluns 30, ple ordinari del mes de maig

Aquest dilluns, 30 de maig, a partir de les 7 de la tarda, tindrà lloc la sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig. El ple es celebrarà a la Sala Noble de Can Parrella. També es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l’Ajuntament de Torelló.

Ordre del dia del Ple ordinari del 30 de maig de 2022

1.- Actes pendents d’aprovar
1.1.- Sessio ordinària del dia 25 d’abril de 2022
2.- Propostes
2.1.- BENESTAR SOCIAL – Pròrroga forçosa del contracte de serveis de transport adaptat al municipi de Torelló, modalitat porta a porta
2.2.- OFICINA D’HABITATGE – Aprovació del Pla local d’Habitatge 2022
2.3.- URBANISME: Aprovació definitiva del Projecte executiu de reforma i ampliació de l’edifici El Club
2.4.- SECRETARIA: Aprovar l’expedient de licitació i plec de clàusules administratives particulars del contracte d’obres incloses en el Projecte executiu de reforma i ampliació de l’edifici El Club
2.5.- SERVEIS ECONÒMICS – Rectificació de l’inventari general de béns i drets, tancat a 31.12.2021
2.6.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 15/2022, per crèdit extraordinari, per baixes del crèdit de partides que s’estimen reductibles
2.7.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 16/2022, per suplement de crèdit, crèdit extraordinari i canvi de finançament, finançat amb romanent líquid de tresoreria
3.- Control de l’acció de govern
3.1.- GRUP MUNICIPAL CUP TORELLÓ-SP-AMUNT – Moció per una plana viva! per al compliment de la llei dels espais agraris. Cap a un planejament urbanístic sostenible
3.2.- GRUP MUNICIPAL CUP TORELLÓ-SP-AMUNT – Moció a favor de l’assignació del 25% del pressupost autonòmic de salut, a l’atenció primària
3.3.- ALCALDIA – Donar compte expressa del decret de l’alcaldia de delegació per a la celebració d’un casament civil
3.4.- ALCALDIA – Donar compte expressa del decret de l’Alcaldia de delegació per a la celebració d’un casament civil
3.5.- ALCALDIA – Donar compte expressa d’un decret de delegació per a la celebració d’un casament civil al tinent d’alcalde Xavier Lozano
3.6.- SECRETARIA – Donar compte al Ple de les actes de la Junta de Govern Local aprovades des de l’última sessió plenària
3.7.- SECRETARIA – DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA que s’han signat des de l’última sessió plenària
3.8.- SERVEIS ECONÒMICS – Donar compte al ple del Decret d’aprovació dels plans pressupostaris a mitjà termini 2023-2025
3.9.- SERVEIS ECONÒMICS – DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS TRAMESES A SINDICATURA EXERCICI 2021
3.10.- SERVEIS ECONÒMICS – Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia2022DECR001647, per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Torelló, de l’exercici de 2021 i de la Resolució de la seva rectificació
3.11.- TRESORERIA – Informe de tresoreria sobre el Període Mig de Pagament del primer trimestre de 2022
3.12.- TRESORERIA: Informe de la tresorera sobre la morositat del primer trimestre de 2022
4.- Propostes urgents
5.- Precs i preguntes
6.- Informacions