Dilluns 28, ple ordinari del mes de novembre

Aquest dilluns, 28 de novembre, a partir de les 7 de la tarda, tindrà lloc la sessió plenària ordinària corresponent al mes de novembre. El ple es celebrarà a la Sala Noble de Can Parrella. També es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l’Ajuntament de Torelló.

Ordre del dia del Ple ordinari del 28 de novembre de 2022

1.- Actes pendents d’aprovar
1.1.- Sessió ordinària del dia 24 d’octubre de 2022

2.- Propostes
2.1.- BENESTAR SOCIAL – Adhesió a la declaració institucional del 25 de novembre de 2022, dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones
2.2.- BENESTAR SOCIAL – Aprovació del protocol per a la prevenció i actuació davant l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere de l’Ajuntament de Torelló
2.3.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ – Reconeixement de compatibilitat per una segona activitat privada
2.4.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ – Modificació de la Relació de Llocs de Treball, per aplicar l’increment de l’1,5% de les retribucions als empleats i empleades municipals
2.5.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ – Modificació de la Relació de Llocs de Treball i plantilla, per a la internalització del servei de neteja viària
2.6.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ – Modificació del conveni col·lectiu del personal laboral per aplicar l’increment de l’1,5% de les quanties fixes
2.7.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ – Modificació de l’acord de condicions de treball del personal funcionari per aplicar l’increment de l’1,5% de les quanties fixes
2.8.- SECRETARIA – Aprovar l’expedient de licitació i plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte del servei de manteniment de càmeres de control de trànsit de la via pública, així com les càmeres de vigilància de la comissaria, servidors, monitors i sistema d’enregistrament
2.9.- SERVEIS ECONÒMICS – Proposta d’adhesió a la moció de la Federació de Municipis de Catalunya, per la millora del finançament de l’administració local

3.- Control de l’acció de govern
3.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP TORELLO-SP-AMUNT en suport a Mohamed Saig Badaoui
3.2.- DONAR COMPTE AL PLE de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última sessió plenària
3.3.- DONAR COMPTE AL PLE dels decrets aprovats des de l’última sessió plenària
3.4.- DONAR COMPTE AL PLE de la informació sobre el cost efectiu dels serveis municipals de prestació obligatòria i competència pròpia, referida a l’exercici 2021
3.5.- TRESORERIA – Informe sobre la morositat del tercer trimestre de 2022
3.6.- TRESORERIA – Informe sobre el Període Mig de Pagament del tercer trimestre de 2022
3.7.- DONAR COMPTE EXPRESSA D’UN DECRET DE L’ALCALDIA d’incoació de l’expedient per al nomenament de jutge/ssa de pau, titular i suplent

4.- Propostes urgents
5.- Precs i preguntes
6.- Informacions