Dilluns 27, ple ordinari del mes de juny

Aquest dilluns, 27 de juny, a partir de les 7 de la tarda, tindrà lloc la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny. El ple es celebrarà a la Sala Noble de Can Parrella. També es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l’Ajuntament de Torelló.

Ordre del dia del Ple ordinari del 27 de juny de 2022

1.- Actes pendents d’aprovar
1.1.- Sessió ordinària del dia 30 de maig de 2022

2.- Propostes
2.1.- ALCALDIA – Adhesió a una moció per a la programació d’actuacions al tram nord de la línia R3 de Rodalies
2.2.- ESPORTS – Establiment del Servei Escola Iniciació Esportiva de Torelló
2.3.- MEDI AMBIENT – Pròrroga del contracte del servei de conservació i manteniment del verd urbà i assessorament tècnic en matèria fitosanitària del municipi de Torelló
2.4.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ – Modificació de la Relació de Llocs de Treball
2.5.- SECRETARIA – Aprovació Pla Antifrau
2.6.- SERVEIS ECONÒMICS – Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 18/202, per crèdit extraordinari i transferència de crèdit finançat amb la baixa de crèdit que s’estimen reductibles
2.7.- SERVEIS ECONÒMICS – Resposta petició canvi de subjecte passiu de l’expedient d’imposició de contribucions especials per l’execució de les obres incloses en el “Projecte constructiu del carrer Nou i corredor de Can Reig”
2.8.- SERVEIS ECONÒMICS – Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 19/2022, per suplement de crèdit, crèdit extraordinari i canvi de finançament, finançat amb romanent líquid de tresoreria
2.9.- SERVEIS ECONÒMICS – Proposta de modificació ordenances fiscals número 12 – Taxa per la prestació dels serveis de llar d’infants i número 13 – Taxa per la prestació dels serveis d’educació municipal
2.10.- SERVEIS PÚBLICS – Pròrroga forçosa del contracte del servei de neteja viària

3.- Control de l’acció de govern
3.1.- GRUP MUNICIPAL CUP TORELLÓ-SP-AMUNT – Moció per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació
3.2.- SECRETARIA – Donar compte al Ple de les actes de la Junta de Govern Local aprovades des de l’última sessió plenària
3.3.- ALCALDIA – Donar compte expressa del decret de l’alcaldia de delegacions i avocacions en període de vacances del 2022
3.4.- ALCALDIA – Donar compte expressa del decret de l’alcaldia de delegació a la tinenta Sra. Elisabet Viñas per a la celebració d’un casament civil
3.5.- ALCALDIA – Donar compte expressa del decret de l’alcaldia de delegació al regidor Sr. David Sánchez per a la celebració d’un casament civil
3.6.- ALCALDIA – Donar compte expressa del decret de l’alcaldia de delegació a la tinenta Sra. Mercè Faja per a la celebració d’un casament civil
3.7.- ALCALDIA – Donar compte expressa del decret de l’alcaldia de delegació al tinent Sr. Xavier Lozano per a la celebració d’un casament civil
3.8.- SECRETARIA – Donar compte dels decrets de l’alcaldia que s’han signat des de l’última sessió plenària
3.9.- TRESORERIA.- Donar compte del Pla de Tresoreria per l’any 2022

4.- Propostes urgents
5.- Precs i preguntes
6.- Informacions