Dilluns 27, el ple ordinari del mes de setembre recupera la presencialitat

Aquest dilluns, 27 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, tindrà lloc la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre. Després de gairebé un any i mig de celebrar-se telemàticament, el ple recuperarà la presencialitat a la sala noble de Can Parrella. Com sempre, es podrà seguir en directe a través de la web municipal: http://torello.videoacta.es.

Ordre del dia del Ple ordinari del 27 de setembre de 2021

1.- Actes pendents d’aprovar
1.1.- Sessió ordinària del dia 26 de juliol de 2021

2.- Propostes
2.1.- ALCALDIA.- Modificació de la representant a la Comissió Informativa de caràcter especial per fer el seguiment del pla de contingència a aplicar per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19, pel grup municipal JxCAT-JUNTS
2.2.- EDUCACIÓ – Modificació del nomenament de representants de l’Ajuntament al Consell Escolar Municipal
2.3.- GRUP MUNICIPAL CUP-TORELLÓ-SP-AMUNT per garantir l’accés universal i igualitari a internet i l’alfabetització digital de tothom
2.4.- INTERVENCIÓ-TRESORERIA.- Ratificació de l’acord de pagament de l’IVA i l’IRPF a l’Agència Tributària de Catalunya amb motiu de la presa de possessió de dues noves regidores.
2.5.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ.- Modificació de l’Acord de Condicions de Treball del personal funcionari en allò que fa referència a l’annex de la Policia Local i a la derogació de l’article 20 (codi de conveni número 08014102132006)
2.6.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ – Modificació del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral (període 2013-2015) codi del conveni núm. 08014092012006
2.7.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ.- Modificació de la Relació de Llocs de Treball
2.8.- SECRETARIA.- Modificació del nomenament de representat pel grup Municipal JxCAT-JUNTS a la Comissió Informativa de caràcter especial per fer el seguiment de la gestió del servei de subministrament d’aigua potable i sanejament del municipi de Torelló
2.9.- SECRETARIA.- Rectificació partida pressupostària pròrroga del contracte de subministrament mitjançant arrendament sense opció de compra d’un sistema informàtic de gestió i tramitació electrònica administrativa amb modalitat SAAS
2.10.- SERVEIS ECONÒMICS.-Aprovació l’expedient de modificació de pressupost núm. 31/2021, per transferències del crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa.
2.11.- SERVEIS ECONÒMICS.- Aprovar l’expedient del Compte General de l’Ajuntament de Torelló de l’exercici 2020
2.12.- SERVEIS ECONÒMICS.- Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 28/2021, per transferències del crèdit de partides que s’estimen reductibles
2.13.- SERVEIS ECONÒMICS – Aprovació de l’expedient de modificació de pressupost núm. 32/2021, per concessió de crèdit extraordinari, transferència de crèdit, canvi de finançament i incorporació de romanent líquid de tresoreria

3.- Control de l’acció de govern
3.1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA aprovats des de l’última sessió plenària.
3.2.- DONAR COMPTE EXPRESSA D’UN DECRET pel qual es modifica el nomenament de representant pel grup municipal Junts per Catalunya-Torelló – JxCAT-JUNTS, al Consell de Participació del teatre Cirviànum
3.3.- DONAR COMPTE EXPRESSA D’UN DECRET de modificació del nomenament de representants al Consell Municipal d’Esports pel Grup municipal Junts per Catalunya-Torelló -JxCAT-JUNTS
3.4.- ALCALDIA – Dació de compte de la modificació de la constitució del grup municipal Junts per Catalunya-Torelló (JxCAT-JUNTS) i del seu portaveu i la composició de la Junta de portaveus
3.5.- DONAR COMPTE EXPRESSA D’UN DECRET de modificació de la composició de les comissions informatives
3.6.- TRESORERIA – Informe de la tresorera sobre la morositat del segon trimestre de 2021
3.7.- TRESORERIA – Informe de tresoreria sobre el Període Mig de Pagament del segon trimestre de 2021
3.8.- DONAR COMPTE AL PLE de les actes de la Junta de Govern Local aprovades des de l’última sessió plenària

4.- Propostes urgents

5.- Precs i preguntes

6.- Informacions