Dilluns 25, ple ordinari del mes d’octubre

Aquest dilluns, 25 d’octubre, a partir de les 7 de la tarda, tindrà lloc la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’octubre. Des del mes passat el ple torna a ser presencial a la sala noble de Can Parrella. Com sempre, es podrà seguir en directe a través de la web municipal: http://torello.videoacta.es.

Ordre del dia del Ple ordinari del 25 d’octubre de 2021

1.- Actes pendents d’aprovar
1.1.- Sessió ordinària del dia 27 de setembre de 2021

2.- Propostes
2.1.- MEDI AMBIENT – Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci del Ter.
2.2.- SECRETARIA aprovació de xifres del padró Municipal d’habitants a 1 de gener del 2021.
2.3.- SECRETARIA – Revisió de preus del contracte del servei de neteja viària pel període de 1 de setembre de 2021 fins el 31 d’agost de 2022.
2.4.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 35/2021, per transferències del crèdit de partides que s’estimen reductibles.
2.5.- HISENDA – Acord de modificació dels acords reguladors dels preus públics per a l’exercici 2022.
2.6.- HISENDA – Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional) per a l’any 2022.
2.7.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 37/2021, per crèdit extraordinari i transferències del crèdit de partides que s’estimen reductibles.
2.8.- SERVEIS TERRITORIALS – Aprovació de l’annex al conveni de delegació al consell Comarcal d’Osona en matèria de recollida de residus, referent a l’assumpció del cost del manteniment i reparació de vehicles per part de l’Ajuntament de Torelló.

3.- Control de l’acció de govern
3.1.- GRUP MUNICIPAL CUP-TORELLÓ-SP-AMUNT – Moció per l’adhesió de l’Ajuntament de Torelló a la “Declaració de Barcelona per l’alliberament de les patents”.
3.2.- GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-TORELLÓ-SP-AMUNT – Moció per millorar l’atenció en salut mental juvenil.
3.3.- DONAR COMPTE AL PLE de les actes de la Junta de Govern Local aprovades des de l’última sessió plenària.
3.4.- DONAR A CONÈIXER AL PLE ELS DECRETS aprovats des de l’última sessió plenària

4.- Propostes urgents

5.- Precs i preguntes

6.- Informacions