Dilluns 25, ple ordinari del mes de juliol

Aquest dilluns, 25 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, tindrà lloc la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol. El ple es celebrarà a la Sala Noble de Can Parrella. També es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l’Ajuntament de Torelló.

Ordre del dia del Ple ordinari del 25 de juliol de 2022

1.- Actes pendents d’aprovar
1.1.- Sessió ordinària del dia 27 de juny de 2022

2.- Propostes
2.1.- ALCALDIA – Proposta de les festes locals a Torelló, per al 2023

2.2.- BENESTAR SOCIAL- Rectificació data de finalització del contracte del servei de transport adaptat en relació a la pròrroga forçosa acordada

2.3.- EDUCACIÓ- Pròrroga Llar d’Infants Blancaneus

2.4.- EDUCACIÓ- Pròrroga contracte Llar d’Infants La Cabanya

2.5.- GRUP MUNICIPAL DE LA CUP TORELLÓ-SP – Proposta per l’ampliació de la cobertura arbòria dels carrers de Torelló

2.6.- HABITATGE – Aprovació definitiva del Pla Local d’Habitatge

2.7.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ – Reconeixement de compatibilitat per a una segona activitat

2.8.- RECURSOS I ORGANITZACIÓ – Modificació de la Relació de Llocs de Treball

2.9.- SECRETARIA – Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador de l’accés restringit al nucli antic de Torelló

2.10.- SERVEIS ECONÒMICS – Proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 13 – Taxa per la prestació dels serveis d’educació municipal

2.11.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 22/2022, per crèdit extraordinari i transferències del crèdit de partides que s’estimen reductibles

2.12.- SERVEIS ECONÒMICS – Rectificar l’acord adoptat en el Ple de l’Ajuntament del 30 de maig de 2022, pel qual es va aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 16/2022, per suplement de crèdit, crèdit extraordinari i canvi de finançament, finançat amb romanent líquid de tresoreria

2.13.- URBANISME – Aprovació d’esmena en l’Annex 5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’expedient de contractació de les obres incloses en el Projecte executiu de reforma i ampliació de l’edifici El Club

2.14.- URBANISME – Aprovació del conveni per la finalització de l’expropiació dels terrenys inclosos dins l’àmbit del pla Especial Ges Centre en execució del conveni signat el 24/12/2008, en relació a la família Martínez-Ruiz, Martín-Pérez i Sánchez-Martín

2.15.- URBANISME – Aprovació del pagament just-i-preu en relació a l’expropiació fixada pel Jurat d’Expropiació en l’expedient 0172/2003, en relació als terrenys inclosos dins del Pla Especial Ges Centre propietat del Sr. José Sánchez Blasco i la Sra. Ana Mª Rodríguez Muriana

3.- Control de l’acció de govern
3.1.- GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP – Moció sobre el tractament de les aigües residuals dels municipis de la Vall del Ges, i les actuacions necessàries i urgents sobre el col·lector del marge dret del riu Ges

3.2.- SECRETARIA – Donar compte al Ple de les actes de la Junta de Govern Local aprovades des de l’última sessió plenària

3.3.- ALCALDIA – Donar compte expressa d’un decret de rectificació del període de vacances del regidor Sr. Adrià Jaumira

3.4.- ALCALDIA – Donar compte expressa del decret de l’alcaldia de delegació a la tinenta Sra. Mercè Faja, per a la celebració d’un casament civil

3.5.- SECRETARIA – Donar compte dels decrets de l’alcaldia que s’han signat des de l’última sessió plenària

4.- Propostes urgents
5.- Precs i preguntes
6.- Informacions