L'APARADOR DE L'ARXIU

L’ESCLAT DE LA GUERRA CIVIL. LA CONSTITUCIÓ DEL COMITÈ REVOLUCIONARI ANTIFEIXISTA DE TORELLÓ

El 17 de juliol de 1936, a Melilla, va tenir lloc l’alçament de l’exèrcit espanyol contra el govern de la 2a República. En molt poques hores, la rebel·lió militar va escampar-se per la resta de la península, donant lloc a l’inici de la guerra civil espanyola que duraria fins al febrer de 1939.

A Torelló, al igual que a moltes de les poblacions que restaren en zona d’influència republicana, les notícies sobre la insurrecció militar van propiciar l’esclat d’un autèntic moviment revolucionari encapçalat per grups llibertaris i d’esquerra. Davant la manca de reacció del govern de la República i el col·lapse general de les administracions locals, aquests grups revolucionaris van crear nous poders locals, al marge dels Ajuntament; eren els coneguts Comitès Revolucionaris Antifeixistes.

El cas concret de Torelló, pren especial rellevància, perquè la constitució del Comitè Revolucionari Antifeixista tingué lloc d’una manera molt primerenca el mateix 18 de juliol. Segons l’acta existent a l’Arxiu municipal, la constitució comptà amb la presència de 36 persones “de organizaciones proletarias” reunides al Teatre Cirvianum i amb la justificació següent: “considerando que las circunstancias especiales que atravesamos requieren formar un bloque compacto que pueda hacer frente al enemigo facista que se ha levantado en armar y amenaza la libertad y el régimen acuerdan constituir un Comité Revolucionario Antifacista…”.

En la mateixa acta es relacionen els components del Comitè: “Por la FAI: José Pujol Puig; Por las Juventudes Libertarias de Cataluña: Angel Compàs; Por los Sindicatos Autónomos: Juan Boix Anglada; Por la CNT: Jaime Ruches Feliu; Pedro Barcons Puigdecanet; Baldiri Pous Camprubí; Esteban Pallarols Xirgu; Ricard Mill Ninot; Jaime Jordana Fornols; Por Esquerra Republicana de Cataluña: Jose Serrat Aguilar; Ramon Cudí Riera”. Segons la informació d’aquest mateix document, l’elecció dels membres del Comitè es realitzà després d’una “metódica deliberación” i es clausurà de la següent manera: “…Y no habiendo objección alguna que hacer despues de haver leido esta màxima de Constitución se pasa a la firma de los Componentes para su constancia y efectos”. Tanmateix, sembla ser que ja en la mateixa constitució aparegueren fortes divergències entre els diferents grups del Comitè, les quals s’acabaren resolen a punta de pistola.

L’existència del Comitè Revolucionari Antifeixista de Torelló tingué una curta durada; el 17 d’octubre del mateix any va tenir lloc la seva dissolució i substitució per un nou òrgan encarregat del govern local, el Consell Municipal, en el qual es va reduir notablement la presència dels sectors anarquistes.

En l’actualitat, a l’Arxiu municipal es conserva la documentació del Comitè Revolucionari Antifeixista de Torelló, de la qual predominen els documents de caràcter més organitzatiu i econòmic. A banda de les fonts d’informació pròpiament arxivístiques, existeixen altres fonts d’informació per a l’estudi del període; fonts bibliogràfiques com pot ser el treball “Torelló 1931-1975. Estudi històrico-sociològic d’un poble de la Catalunya interior” de Ramon Pujol Basco; fonts de la memòria escrita com les memòries de Josep Maria Vilar Bassas en “Aquell Juliol de foc de 1936. Tal com jo ho vaig viure”; i fonts orals, de les quals destaca el projecte de recerca documental del Cosidor Digital “Arxiu de la memòria: Torelló (1931 – 1951)“.