Factures electròniques

Dades de facturació 

Per a poder facturar amb l’Ajuntament de Torelló són necessàries les dades següents:

→ CIF de l’Ajuntament: P0828500I

→ Codi DIR-3: L01082858 (aquest codi s’haurà de posar tant a òrgan gestor, com a oficina comptable i unitat tramitadora)

→ Codi AD: és indispensable que a la factura hi figuri el codi de comanda que us ha de facilitar la persona de l’Ajuntament que us ha fet l’encàrrec.

* Recordeu que si sou empresa, entitat o associació, professional col·legiat o adjudicatari de contractes públics és obligat que la factura sigui electrònica.